วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ที่โรงเรียนบ้านคาวิทยา

สรุปผลการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


1.การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย  ที่โรงเรียนบ้านคาวิทยา  จ.ราชบุรี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
        1.ด.ญ.กิตติพร  พลับอิน  ม.3/2
        2.ด.ญ.ฐิติมา   เต็มทวี      ม.3/2
ฝึกซ้อมโดย  นางสาวนพวรรณ    ทองเงิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
        1.นายมงคล    โศจิพลกุล         ม.6/1
        2.น.ส.วิภากาญจญ์    ทรงอยู่    ม.6/1
ฝึกซ้อมโดย  นางสุภาพ    หุตะจิตต์
ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


2.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 66 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จ.ราชบุรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
        ด.ญ.พินทิพย์  ครุฑศรีคราม    ม.3/2
ฝึกซ้อมโดย  นางชุติมา  โชติชูศรี
ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา  2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกวิชาภาษาไทยษา  ณ  จังหวัดจันทบุรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
        น.ส.สหัสวัลย์    บางลานทอง    ม.5/1
ฝึกซ้อมโดย  นางกาญจนา    พินิจ
ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ  2


3.การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย  งานดรุณาวิชาการ สืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง  ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
        1. ด.ญ. เกวลิน   เกษมสุข    ม.3/2
        2.ด.ญ. ฐิติมา    เต็มทวี         ม.3/2
        3.ด.ช. ปฏิพัทธ์    แสสลับ    ม.3/2
        4.ด.ช.พิรุฬ    ห่อยไธสง       ม.3/2
        5.ด.ช. กษิดิศ    วังแก้ว         ม.3/2
ฝึกซ้อมโดย  นางสาวนพวรรณ    ทองเงิน
ผลการแข่งขัน  ด.ญ. เกวลิน   เกษมสุข    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
        ด.ญ. ฐิติมา    เต็มทวี    ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
        ด.ช. ปฏิพัทธ์    แสสลับ    ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
        1.นายมงคล    โศจิพลกุล           ม.6/1
        2.นายศุภชัย  ศรีวิเศษ              ม.6/1
        3.นายพันธนนท์    สรประยูรไชย          ม.6/1
        4.นางสาววิภากาญจน์    ทรงอยู่          ม.6/1
        5.นางสาววริษฐา    ธัญมันตา              ม.6/1
ฝึกซ้อมโดย  นางสุภาพ    หุตะจิตต์             
ผลการแข่งขัน 
          นายมงคล    โศจิพลกุล                      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน    
          นายศุภชัย    ศรีวิเศษ                        ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
          นายพันธนนท์    สรประยูรไชย              ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
           นางสาววิภากาญจน์    ทรงอยู่             ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง       
           นางสาววริษฐา    ธัญมันตา                ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง4.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  66  ประจำปีการศึกษา  2559  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ณ  จังหวัดจันทบุรี  วันที่ 16-18  ธันวาคม  2559
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ. พินทิพย์    ครุฑศรีคราม          ม.3/2
ฝึกซ้อมโดย  นางชุติมา    โชติชูศรี
ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 22
       

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ 

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิณทิพย์ ครุฑศรีคราม 1. นางชุติมา โชติชูศรี


สรุปตัวแทนระดับภาค โรงเรียนดรุณาราชบุรี สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ใน วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระภาษาไทย 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3  ชนะเลิศ เหรียญทอง ตัวแทนระดับภาค
ผู้แข่งขัน นางสาวพิณทิพย์ ครุฑศรีคราม 
ครูฝึกซ้อม นางชุติมา โชติชูศรี


 ----------------------------------------------------วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


วันลอยกระทง 2559
วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ความเป็นมาของเทศกาลวันลอยกระทง

คติที่มาเกี่ยวกับวันลอยกระทงมีอยู่หลายตำนาน ดังนี้

   1. การลอยกระทง เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา
   2. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติพราหมณ์คือบูชาพระนารายณ์ซึ่งบรรทม สินธุ์อยู่ในมหาสมุทร
   3. การลอยกระทง เพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งเสด็จไป จำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา
   4. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระพุทธบาท ของพระพุทธเจ้า ที่หาดทรายริมแม่น้ำนัมมทาน ทีเมื่อคราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ
   5. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาของ พระพุทธเจ้า
   6. กาลอยกระทง เพื่อบูชาท้าวพกาพรหม บนสวรรค์ชั้นพรหมโลก
   7. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระอุปคุตตะเถระ ซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้อง ทะเลลึกหรือสะดือทะเล

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรม "ปริศนาภาษาไทย"

       เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559 กลุ่มสาระภาษาไทยได้กิจกรรมการแข่งขันทายปริศนาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือนในฤดูฝน ระหว่างแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เพื่อไม่ให้พระสงฆ์ไปเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวนาให้ได้รับความเสียหาย ในวันเข้าพรรษามีประเพณีที่สำคัญ 2 ประเพณี ได้แก่ ประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝน ประเพณีแห่เทียนพรรษานั้น เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน การนำเทียนไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี การถวายเทียนจำนำพรรษา เชื่อกันว่ามีสาเหตุ 2 ประการ คือ 1. พระอนุรุทธะ สาวกของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม ฉลาดรอบรู้พระธรรมวินัยอย่างแตกฉาน เพราะในชาติปางก่อนพระอนุรุทธะเคยให้แสงประทีปเป็นทาน 2. หญิงคนหนึ่งไปฟังธรรมที่เชตวนาราม เมืองสาวัตถี พอพลบค่ำก็ให้คนไปนำประทีปที่บ้านตนมาจุดให้แสงสว่างแก่คนที่มาฟังธรรม ครั้งนางตายไปก็ไปเกิดเป็นเทพธิดามีรัศมีเป็นแสงสว่างสวยงาม ประเพณีหลวง เรียกเป็นทางการว่า "การพระราชกุศลหล่อเทียนพรรษา" ประเพณีนี้พระมหากษัตริย์ทรงหล่อเทียนพรรษาด้วยพระองค์เอง และเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดบูชาพระรัตนตรัยเฉพาะพระอารามหลวงที่สำคัญ นอกนั้นทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ผู้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ประเพณีราษฎร เรียกกันว่า "เทียนจำนำพรรษา" หรือ "เทียนพรรษา" ประเพณีนี้ประชาชนเป็นผู้หล่อเทียนจำนำพรรษา ปัจจุบันเทียนพรรษามี 2 ชนิด คือ เทียนพรรษาแบบจุดได้ กันเทียนพรรษาแบบจุดไม่ได้ เทียนพรรษาแบบจุดไม่ได้นี้จะไม่มีไส้ มีแต่ไม้หรือเหล็กกันเทียนหัก เพราะทำขึ้นมาเพื่อประกวด หรือถวายเป็นพุทธบูชาเท่านั้น ประเพณีการแห่เทียนจำนำพรรษานี้ เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติทั่วไปในประเทศไทย แต่ที่ทำกันเป็นประเพณีใหญ่โตที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีการแกะสลักต้นเทียนอย่างสวยงามและจัดประกวดแข่งขันก่อนแก่ไปถวายตามวัดต่างๆ การแห่เทียน เป็นประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธา ความสามัคคีของชุมชนและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไป แม้ว่าปัจจุบันจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นการซื้อเทียนพรรษาสำเร็จรูป มีไฟนีออนหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ถวายแทน แต่ถ้าทุกคนช่วยกันสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ ประเพณีการหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษาก็จะเป็นประเพณีอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป

อ้างอิงข้อมูล:http://www.thummavit.com/home/?page_id=27


วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมวันสุนทรภู่"ตอบคำถาม"

 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ได้มีกิจกรรมการตอบคำถามประวัติความเป็นมาของสุนทรภู่


กิจกรรมวันสุนทรภู่"แต่งกลอน"

    วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2559 มีกิจกรรมการแข่งขันแต่งกลอนเกี่ยวกับวันสุนทรภู่