วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

นักเรียนรับเกียรติบัตรของห้องสมุดประจำเดือนมิถุนายน

บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการแผนกมัธยม โรงเรียนดรุณาราชบุรี มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่เป็นสุดยอดนักอ่าน   ประจำเดือนมิถุนายน มิถุนายน - กันยายน พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 การจัดกิจกรรม “D.R.รวมพลคนรักหนังสือ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้คุณครูและนักเรียนหันมาสนใจอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว งานห้องสมุดก็ได้ค้นหาบุคคลที่เป็นสุดยอดนักอ่าน และเพื่อเป็นการยกย่องให้บุคคลเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการอ่าน งานห้องสมุดจึงขอมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลดังต่อไปนี
  นักเรียนที่ได้รับรางวัล มีดังต่อไปนี้
  • 1. เด็กหญิงเกวลิน   เกษมสุข   ม.1/5
  • 2. เด็กชายศุภมงคล   คิดรุ่งเรือง   ม.1/5
  • 3. เด็กหญิงกันยารัตน์   มณีรัตน์   ม.1/7
  • 4. เด็กหญิงกมลชนก   จันทร์ฉิม   ม.2/1
  • 5. เด็กหญิงพรพลอย   ประเสริฐจิตร   ม.2/1
  • 6. เด็กหญิงพิชชญา   ก๋องแน่น   ม.2/1
  • 7. เด็กชายกฤตภัค   อนุรัตน์   ม.2/3
  • 8. เด็กหญิงศิริวรรณ   โสมกุล   ม.2/10
  • 9. นางสาวสุภาพร   พลาผล   ม.6/1
  • 10. นางสาวจริยาภรณ์   พิมพ์เสนา   ม.6/3