วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย

 บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ให้แก่ เด็กหญิงกชกร ทองจันทร์ นักเรียนชั้น ม.3/10 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ในการประเมินจากคณะกรรมการ คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ ประจำปี 2556 เมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ ห้องจริยศึกษา เด็กหญิงกชกร ทองจันทร์ เป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวาทะศิลป์ และห่วงใยสิ่งแวดล้อม มีผลงานการแข่งขันมากมาย มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และได้รับรางวัลเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ