วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ที่โรงเรียนบ้านคาวิทยา

สรุปผลการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


1.การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย  ที่โรงเรียนบ้านคาวิทยา  จ.ราชบุรี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
        1.ด.ญ.กิตติพร  พลับอิน  ม.3/2
        2.ด.ญ.ฐิติมา   เต็มทวี      ม.3/2
ฝึกซ้อมโดย  นางสาวนพวรรณ    ทองเงิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
        1.นายมงคล    โศจิพลกุล         ม.6/1
        2.น.ส.วิภากาญจญ์    ทรงอยู่    ม.6/1
ฝึกซ้อมโดย  นางสุภาพ    หุตะจิตต์
ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


2.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 66 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จ.ราชบุรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
        ด.ญ.พินทิพย์  ครุฑศรีคราม    ม.3/2
ฝึกซ้อมโดย  นางชุติมา  โชติชูศรี
ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา  2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกวิชาภาษาไทยษา  ณ  จังหวัดจันทบุรีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
        น.ส.สหัสวัลย์    บางลานทอง    ม.5/1
ฝึกซ้อมโดย  นางกาญจนา    พินิจ
ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ  2


3.การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย  งานดรุณาวิชาการ สืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง  ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
        1. ด.ญ. เกวลิน   เกษมสุข    ม.3/2
        2.ด.ญ. ฐิติมา    เต็มทวี         ม.3/2
        3.ด.ช. ปฏิพัทธ์    แสสลับ    ม.3/2
        4.ด.ช.พิรุฬ    ห่อยไธสง       ม.3/2
        5.ด.ช. กษิดิศ    วังแก้ว         ม.3/2
ฝึกซ้อมโดย  นางสาวนพวรรณ    ทองเงิน
ผลการแข่งขัน  ด.ญ. เกวลิน   เกษมสุข    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
        ด.ญ. ฐิติมา    เต็มทวี    ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
        ด.ช. ปฏิพัทธ์    แสสลับ    ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
        1.นายมงคล    โศจิพลกุล           ม.6/1
        2.นายศุภชัย  ศรีวิเศษ              ม.6/1
        3.นายพันธนนท์    สรประยูรไชย          ม.6/1
        4.นางสาววิภากาญจน์    ทรงอยู่          ม.6/1
        5.นางสาววริษฐา    ธัญมันตา              ม.6/1
ฝึกซ้อมโดย  นางสุภาพ    หุตะจิตต์             
ผลการแข่งขัน 
          นายมงคล    โศจิพลกุล                      ได้รับรางวัลเหรียญเงิน    
          นายศุภชัย    ศรีวิเศษ                        ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
          นายพันธนนท์    สรประยูรไชย              ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
           นางสาววิภากาญจน์    ทรงอยู่             ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง       
           นางสาววริษฐา    ธัญมันตา                ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง4.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  66  ประจำปีการศึกษา  2559  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ณ  จังหวัดจันทบุรี  วันที่ 16-18  ธันวาคม  2559
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ. พินทิพย์    ครุฑศรีคราม          ม.3/2
ฝึกซ้อมโดย  นางชุติมา    โชติชูศรี
ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 22
       

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ