วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรม "สดุดีกวีภู่"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม"สดุดีกวีภู่" 
ขึ้นในวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมเซนต์ปอลฮอลและห้องบอสโก 1 โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ในกิจกรรมดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
1) วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 
-   กิจกรรมการตอบคำถามวันสุนทรภู่ ตั้งแต่เวลา 11:40 น. - 12:20 น.
2) วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558
-   กิจกรรมการประกวดคัดลายมือ หัวข้อ " สดุดีกวีภู่ " ตั้งแต่เวลา 11:40 น. - 12:20 น.
3) วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558
-   กิจกรรมการประกวดการแต่งกลอนสุภาพ หัวข้อ " ครูกวีศรีสุนทร " จำนวน 2 บท ตั้งแต่เวลา 11:40 น. - 12:20 น.
4) การอ่านประวัติโดยย่อของท่านสุนทรภู่ ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า บริเวณหน้า                                                                    อาคาร 1

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย
ที่ห้องประชุม เซนต์ปอลฮอล ดรุณาราชบุรี
พบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย

ติดตามได้เวลา11.35น. ในวันจันทร์ที่ 22 - วันพุธที่ 24 และวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายนนี้

------------------------------------------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 22 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา สุนทรภู่วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สดุดีกวีภู่

สุดสาคร

ประวัติสุนทรภู่

ประวัติสุนทรภู่แบบย่อ

      สุนทรภู่  เป็นกระฏุมพีผู้ดีมีมีมิตรชาวบางกอก  เกิดในวังหลัง  ปากคลองบางกอกน้อย) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2329 ยุค ต้นแผ่นดินรัชกาลที่ 1 เมื่อเติบโตขึ้นเข้ารับราชการในวังหลวง  เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตประจำราชสำนักรัชกาลที่ 2 ต่อมาได้ ออกบวชในรัชกาลที่ 3 อยู่วัดเทพธิดาราม นานถึง 18 ปี (พ.ศ.2367-2385 อายุ 38-56 ปี) แล้วลาสึกมารับราชการในวังหน้ากับสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ (แต่อาศัยอยู่พระราชวังเดิม ธนบุรี) จนถึงแก่กรรมในรัชกาลที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2398 อายุ 69 ปี

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประชุมครูผู้ดูแลเว็บบล็อกกลุ่มสาระการเรียนรู้

              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดประชุมครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสะระการเรียนรู้ ที่ดูแลเว็บบล็อก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมคาเร็ตโต อาคาร 1 นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้พูดถึง    การใช้ไอซีทีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดให้มีการจัดสร้างเว็บบล็อกแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่กิจกรรม การเรียนการสอนรวมถึงผลงานของนักเรียนและครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน