วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DR รวมพลคนรักหนังสือปีที่ 5 (เดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ แผนกมัธยม)

ห้องสมุดมัธยมโรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตร ยกย่องให้เป็นสุดยอด นักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคน อื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


...


โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีดังต่อไปนี้
ดือนมกราคม 2558
 • 1. เด็กหญิงธีริศรา    ว่องวารี    นักเรียนชั้น ม.1/5
 • 2. เด็กหญิงสุภาวดี    ชาติไทย    นักเรียนชั้น ม.1/9
 • 3. เด็กหญิงณัฐชา    ไชยอ่อน    นักเรียนชั้น ม.1/9
 • 4. เด็กชายสิริวัฒน์    เมฆนาคา    นักเรียนชั้น ม.1/9
 • 5. เด็กหญิงจีรยา    ปรุงแต่งกิจ    นักเรียนชั้น ม.2/1
 • 6. เด็กหญิงวิยดา    แน่วแน่    นักเรียนชั้น ม.2/1
 • 7. เด็กชายชูศักดิ์    สวัสดีจุ้ย    นักเรียนชั้น ม.2/9
 • 8. นางสาวกุลวลี    หลุ่มบางล้า    นักเรียนชั้น ม.5/2
 • 9. นายกฤษณะ    ภู่ระย้า    นักเรียนชั้น ม.5/2
 • 10. นางสาวรมิดา    กรีธาธร    นักเรียนชั้น ม.6/1
 • 11. นางสาวสุกัญญา    คุมทิพ    นักเรียนชั้น ม.6/1
 • 12. นางสาวมณฑิตา    กระทุ่มแก้ว    นักเรียนชั้น ม.6/1 
เดือนกุมภาพันธ์ 2558
 • 1. เด็กหญิงนฤมล    จ้อยจุฑา    นักเรียนชั้น ม.1/2
 • 2. เด็กหญิงรัตสุกาญจน์    แน่งน้อย    นักเรียนชั้น ม.1/8
 • 3. เด็กชายนิธิพล    จิตภูธโรจน์    นักเรียนชั้น ม.2/6
 • 4. เด็กหญิงจรัลรัตน์    ศรีสุวรรณ์    นักเรียนชั้น ม.2/8
 • 5. นางสาวณัชชารีย์    ปัญจะรัศมี    นักเรียนชั้น ม.5/1
 • 6. นางสาวมัชฌิมา    ฟูบุรี    นักเรียนชั้น ม.5/5
 • 7. นางสาวธัญสุดา     แก้วอร่าม    นักเรียนชั้น ม.5/5
 • 8. นางสาวเยาวดี    ชัยโชค    นักเรียนชั้น ม.5/5
 • 9. นางสาวชนาภา     ชูกร    นักเรียนชั้น ม.6/1
 • 10. นางสาวศศิมา    ดีงาม    นักเรียนชั้น ม.6/1
 • 11. นางสาวหทัยภัทร    ศิรินาวี    นักเรียนชั้น ม.6/1
 • 12. นางสาวทิพวรรณ    ศรีต่างวงศ์    นักเรียนชั้น ม.6/1
  ข้อมูลจาก http://www.drs.ac.th/index.php/department/secondary/1210-rd-se-16-02-58

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น