วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

DR รวมพลคนรักหนังสือปีที่ 6 (เดือนกรกฎาคม-แผนกมัธยม)

            ห้องสมุดมัธยมโรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอด นักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 มีดังนี้เดือนกรกฎาคม 2558
 • 1. เด็กชายปวเรศ    ตรีเพ็ชร์    นักเรียนชั้น ม.1/9
 • 2. เด็กหญิงเกวลิน    เกษมสุข    นักเรียนชั้น ม.2/1
 • 3. เด็กชายนนทกร    รังษีสุกานนท์    นักเรียนชั้น ม.2/1
 • 4. เด็กชายปฏิพัทธ์    แสสลับ    นักเรียนชั้น ม.2/1
 • 5. เด็กชายธนภัทร    ศักดิ์ศิลปอุดม    นักเรียนชั้น ม.2/2
 • 6. เด็กชายกษิดิศ     พิริยะกุล    นักเรียนชั้น ม.2/3
 • 7. เด็กหญิงพรชิตา    พูลกลิ่น    นักเรียนชั้น ม.2/3
 • 8. เด็กชายภัทรสิทธิ์    บุญนาค    นักเรียนชั้น ม.2/3
 • 9. เด็กชายธนภัทร    อินทร์โชติ    นักเรียนชั้น ม.2/3
 • 10. เด็กชายปพณ    ใจทัน    นักเรียนชั้น ม.2/3
 • 11. เด็กหญิงธิดารัตน์    สะอาดโอษฐ    นักเรียนชั้น ม.2/3
 • 12. เด็กหญิงมณฑิตา    สุกใส    นักเรียนชั้น ม.2/3
 • 13. เด็กหญิงเจนจิรา     บูทอ    นักเรียนชั้น ม.2/3
 • 14. เด็กชายธิติ    คนยัง    นักเรียนชั้น ม.2/3
 • 15. เด็กหญิงธนัชชา    พ่วงสำราญ    นักเรียนชั้น ม.2/3
 • 16. เด็กหญิงอภิชญา    ชมพารา    นักเรียนชั้น ม.2/8
 • 17. เด็กหญิงชนินาถ    เลียงผา    นักเรียนชั้น ม.2/9
 • 18. เด็กชายวงศธร    วงศ์สอน    นักเรียนชั้น ม.2/9
 • 19. เด็กหญิงยลกานต์    ป่าเขตต์    นักเรียนชั้น ม.2/9
 • 20. เด็กหญิงวิภาพร    วงศ์ศา    นักเรียนชั้น ม.2/9
 • 21. เด็กชายฐกฤต    พูลมี    นักเรียนชั้น ม.2/9
 • 22. เด็กชายศิริพงศ์    ทรงกฤษณ์    นักเรียนชั้น ม.2/9
 • 23. เด็กชายกอบเกื้อ    พัชนี     นักเรียนชั้น ม.2/9
 • 24. เด็กหญิงปิ่นมุก    เตชะเกียรติพาณิชย์     นักเรียนชั้น ม.2/9
 • 25. เด็กชายกฤษฎิ์    ประเสริฐนิรันดร์    นักเรียนชั้น ม.2/9
 • 26. เด็กชายณัฐชัย    คำก้อนแก้ว    นักเรียนชั้น ม.2/9
 • 27. เด็กหญิงศิริพร    สกุลนีย์    นักเรียนชั้น ม.2/9
 • 28. เด็กชายธีรภัทร     ยิ่งยง    นักเรียนชั้น ม.2/9
 • 29. เด็กชายสิริวัฒน์    เมฆนาคา    นักเรียนชั้น ม.2/9
 • 30. เด็กชายอัฑฒเศรษฐ์    ฉิมไพบูลย์    นักเรียนชั้น ม.2/9
 • 31. เด็กชายพชรกานต์    ผ่านศึก    นักเรียนชั้น ม.2/9
 • 32. เด็กชายนันทวัฒน์    ศรีสวัสดิ์    นักเรียนชั้น ม.2/9
 • 33. เด็กชายวิธิสรรค์    รุ่งจำรัส    นักเรียนชั้น ม.2/10
 • 34. เด็กหญิงลัลน์ลลิตา    กลีบแสง    นักเรียนชั้น ม.3/6
 • 35. เด็กชายชูศักดิ์    สวัสดีจุ้ย    นักเรียนชั้น ม.3/6
 • 36. นางสาวกุลวลี    หลุ่มบางล้า     นักเรียนชั้น ม.6/2
 • 37. นางสาวจารุณี    แหวนทอง    นักเรียนชั้น ม.6/2
 • 38. นายกิตติพงษ์    ภู่เด่นดวง    นักเรียนชั้น ม.6/2
 • 39. นางสาวพรชุตา    เฮงเติม     นักเรียนชั้น ม.6/5
 • 40. นางสาวชิชากรณ์    แก้วประเสริฐ    นักเรียนชั้น ม.6/5
นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรประจำเดือน กรกฎาคม 2558   ครูกัญญา ตรีภพกิตติ (รายงาน) ,ครูธีระพล พฤฑฒิกุล(ถ่ายภาพ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น