วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การแข่งขันสุนทรพจน์ “วันแม่”


        พระครูวิฑัตพัฒนโสภณ รองเจ้าคณะอำเภอโพธาราม เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์และผู้อำนวยการศูนย์วาทศิลป์วัดพระศรีอารย์ ได้จัดแข่งขันสุนทรพจน์ เทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ” โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้รับรางวัล โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีเป็น ผู้มอบเกียรติบัตร ดังนี้


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • เด็กหญิงปรีญาภรณ์    เอี่ยมพุก ป.2/7
รางวัลชมเชย
  • เด็กหญิงกุลปรียา    เพ็งพงษ์ ป.2/7
  • เด็กหญิงกชนันท์    ผาสุข ป.2/7
  • เด็กหญิงปรียานุช    มณีโชติ ป.4/4
  • นางสาวกรรณิการ์    ทรัพย์ประเสริฐ ม.3/10
  • นางสาวกชกร    ทองจันทร์ ม.4/1
  • นางสาววาสนา    จิตต์ภักดี ม.6/3
ภาพกิจกรรม   ครูกรกัญญา โชว์ปัญญา (รายงาน)/(ถ่ายภาพ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น