วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมวันสุนทรภู่

                                 คีตสุนทร ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงท่าน เเละจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ผลงาน เกิดความภูมิใจในความสามารถของภูมิปัญญาทางภาษาไทย ตลอดจนเป็นการประกาศเกียรติคุณ เเละส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จัก ได้อนุรักษ์ผลงาน เเละเกิดความภูมิใจในบรรพบุรุษ เเละความเป็นไทย
ทางโรงเรียนมีนโยบายที่จะส่งเสรฺมความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์เพิ่มพูนทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้  เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ ซึ่งท่านเป็นกวีเอกของไทยเเละโลกท่านได้สร้างผลงานด้านวรรณกรรมภาษาไทยไว้มากมายบุคคลทุกวัยที่ได้ศึกษาผลงานของท่านสามารถนำคติสอนใจไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เสมอ ด้วยเล็งเห็นความสำคัญ เเละความจำเป็นดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา

 สุนทรภู่ ครู กวี ศรีอักษร
"ทร"ธำรงคงกลอนอักษรศรี
"ภู่"คือผู้สร้างคุณงามเเละความดี
"กวี"เเห่งกวีศรีแผ่นดินไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น